At ringe? +31-174 75 03 61 (10-15)

Returperiode på 30 dage

Sendes indenfor 1-2 dage!

Din indkøbskurv

Din kurv er tom

Generelle vilkår og betingelser for Webshop Quality Mark Foundation

Disse generelle handelsbetingelser for Webshop Keurmerk Fonden er udarbejdet i samråd med Forbrugerforeningen i forbindelse med Selvreguleringssamrådskoordinationsgruppen (CZ) i Det Socialøkonomiske Råd og træder i kraft den 1. juni 2014 Disse generelle vilkår og betingelser vil blive brugt af alle medlemmer af Webshop Keurmerk Foundation, med undtagelse af finansielle tjenesteydelser som omhandlet i finanstilsynsloven, og i det omfang disse tjenester er under tilsyn af den hollandske myndighed for de finansielle markeder.

Indholdsfortegnelse:

 • Artikel 1 - Definitioner
 • Artikel 2 - Virksomhedens identitet
 • Artikel 3 - Anvendelse
 • Artikel 4 - Tilbudet
 • Artikel 5 - Aftalen
 • Artikel 6 - Fortrydelsesret
 • Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i betænkningstiden
 • Artikel 8 - Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostningerne hertil
 • Artikel 9 - Forpligtelser for iværksætteren i tilfælde af tilbagetrækning
 • Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesret
 • Artikel 11 - Prisen
 • Artikel 12 - Ydelse og yderligere garanti
 • Artikel 13 - Levering og udførelse
 • Artikel 14 - Varighed af transaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse
 • Artikel 15 - Betaling
 • Artikel 16 - Klageprocedure
 • Artikel 17 - Tvister
 • Artikel 18 - Industrigaranti
 • Artikel 19 - Yderligere eller afvigende bestemmelser
 • Artikel 20 - Ændringer af de generelle vilkår og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definitioner

I disse forhold gælder følgende definitioner:

 1. Tillægsaftale: en aftale, hvorved forbrugeren erhverver products, digitalt indhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og disse varer, digitalt indhold og/eller tjenester leveres af iværksætteren eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og iværksætteren;
 2. Refleksionsperiode: den frist, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;
 3. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i forbindelse med hans erhverv, forretning, håndværk eller erhverv;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt indhold: data produceret og leveret i digital form;
 6. Fortsættelsesaftale: en aftale, der strækker sig til regelmæssig levering af varer, tjenester og/eller digitalt indhold i en vis periode;
 7. Holdbar databærer: ethvert værktøj - herunder e-mail - der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at opbevare oplysninger, der er personligt adresseret til ham på en måde, der muliggør fremtidig konsultation eller brug i en periode, der er skræddersyet til det formål, som oplysningerne er beregnet til og som tillader uændret gengivelse af den lagrede information;
 8. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at annullere fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
 9. Entrepreneur: den fysiske eller juridiske person, der er medlem af Stichting Webshop Keurmerk og tilbyder products, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester eksternt til forbrugere;
 10. Aftale om afstand: en aftale indgået mellem iværksætteren og forbrugeren i forbindelse med et organiseret system for fjernsalg af products, digitalt indhold og/eller tjenester, til og med indgåelse af aftalen, gøres der udelukkende eller delvis brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation;
 11. Model tilbagetrækning formular: den europæiske modelfortrydelsesformular inkluderet i tillæg I til disse betingelser;
 12. Teknologi til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbruger og iværksætter skal mødes i samme lokale på samme tid;

Artikel 2 - iværksætterens identitet

UsW Modest Fashion VOF / Islamic Clothing.nl;
's Gravenzandseweg 41
2291PE Wateringen
Tlf.: 0174 - 75 03 61 (man-fre fra kl. 10 - 3)
klantenservice@islamitischekleding.nl;
Handelskammer -nummer: 86825151 Haaglanden

Hvis iværksætterens aktivitet er underlagt et relevant licenssystem: oplysningerne om tilsynsmyndigheden;

Hvis iværksætteren udøver et lovreguleret erhverv:

 • den faglige sammenslutning eller organisation, som han er tilsluttet;
 • den faglige titel, det sted i EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor den blev tildelt;
 • en henvisning til de faglige regler, der gælder i Holland og instruktioner, hvor og hvordan disse faglige regler kan tilgås.

Artikel 3 - Anvendelighed

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernkontrakt indgået mellem iværksætteren og forbrugeren.
 2. Inden aftalen om fjernsalg indgås, vil teksten i disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil iværksætteren inden indgåelse af fjernsalgsaftalen angive, hvordan de generelle vilkår og betingelser kan ses hos iværksætteren, og at de hurtigst muligt efter forbrugerens anmodning vil blive tilsendt gratis.
 3. Såfremt fjernsalgsaftalen er indgået elektronisk, uanset det foregående afsnit, og før fjernsalgsaftalen indgås, kan teksten til disse almindelige vilkår og betingelser gøres tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den kan læses af forbrugeren. Lagres nemt på en holdbar databærer. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det, inden fjernaftalen indgås, blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan ses elektronisk, og at de sendes gratis elektronisk eller på anden måde efter anmodning fra forbrugeren.
 4. I tilfælde af at der ud over disse generelle vilkår og betingelser også gælder specifikke produkt- eller servicevilkår, gælder andet og tredje afsnit tilsvarende, og i tilfælde af modstridende vilkår og betingelser kan forbrugeren altid stole på de gældende bestemmelse, der passer ham. er mest gunstig.

Artikel 4 - Tilbuddet

 1. Såfremt et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er afgivet på betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
 2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af products, digitalt indhold og/eller udbudte tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at give forbrugeren mulighed for en god vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sand repræsentation af products, tjenester og/eller digitalt indhold, der tilbydes. Åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.
 3. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med accept af tilbuddet.

Artikel 5 – Aftalen

 1. Aftalen indgås, med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, på tidspunktet for forbrugerens accept af tilbuddet og overholdelse af de fastsatte betingelser.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil iværksætteren straks bekræfte modtagelsen af ​​accepten af ​​tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af ​​denne accept ikke er bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren hæve aftalen.
 3. Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Iværksætteren kan inden for juridiske rammer informere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de forhold og faktorer, der har betydning for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afslå en ordre eller anmodning med begrundelse eller til at knytte særlige betingelser til udførelsen.
 5. Iværksætteren sender følgende information til forbrugeren senest ved levering af produktet, tjenesten eller det digitale indhold, skriftligt eller på en sådan måde, at det kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer:
  • besøgsadressen på iværksætterens filial, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;
  • betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
  • oplysningerne om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
  • prisen inklusive alle afgifter på produktet, tjenesten eller det digitale indhold; i givet fald leveringsomkostninger; og betalingsmåden, leveringen eller opfyldelsen af ​​fjernsalgsaftalen;
  • kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er af ubestemt varighed;
  • hvis forbrugeren har fortrydelsesret, modelfortrydelsesformularen.
 6. Ved en varighedsforretning gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Til products:

 1. Forbrugeren kan uden begrundelse opsige en aftale om køb af en vare i en fortrydelsesperiode på mindst 14 dage. Iværksætteren kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsesretten, men må ikke forpligte ham til at angive sin(e) årsag(er).
 2. Den i stk. 1 nævnte fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en af ​​forbrugeren på forhånd udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller:
  • hvis forbrugeren har bestilt flere products i samme rækkefølge: den dag, hvor forbrugeren, eller en af ​​denne udpeget tredjepart, modtog det sidste produkt. Iværksætteren kan, forudsat at han klart har informeret forbrugeren om dette forud for bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere products med forskellige leveringstider.
  • hvis levering af et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren, eller en tredjepart, der er udpeget af ham, har modtaget den sidste forsendelse eller del;
  • ved aftaler om løbende levering af products i en vis periode: den dag, hvor forbrugeren eller en af ​​denne udpeget tredjepart modtog det første produkt.

For tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på en håndgribelig medium:

 1. Forbrugeren kan opsige en serviceaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke er leveret på et håndgribeligt medium i mindst 14 dage uden begrundelse. Iværksætteren kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsesretten, men må ikke forpligte ham til at angive sin(e) årsag(er).
 2. Den i stk. 3 nævnte betænkningstid begynder dagen efter aftalens indgåelse.

Forlænget betænkningstid vedr products, tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på en håndgribelig medium hvis der ikke gives oplysninger om fortrydelsesretten:

 1. Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller modelfortrydelsesformularen, udløber refleksionsperioden tolv måneder efter udløbet af den oprindelige betænkningstid bestemt i overensstemmelse med de foregående afsnit i denne artikel.
 2. Hvis iværksætteren har givet forbrugeren de i det foregående afsnit nævnte oplysninger inden for tolv måneder efter startdatoen for den oprindelige betænkningstid, udløber betænkningstiden 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog disse oplysninger.

Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i løbet af afkølingsperioden

 1. I fortrydelsesperioden vil forbrugeren håndtere varen og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Grundprincippet her er, at forbrugeren kun må håndtere og besigtige varen, som han ville i en butik.
 2. Fejl ved produktet skal meddeles af kunden via e-mail inden for 48 timer efter modtagelsen.
 3. Forbrugeren hæfter kun for en eventuel værdiforringelse af produktet, som er resultatet af håndteringen af ​​produktet, som går ud over, hvad der er tilladt i stk.
 4. Forbrugeren er ikke ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis iværksætteren ikke har givet ham alle lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten før eller på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Artikel 8 - Udøvelse af forbrugerens fortrydelsesret og omkostninger hertil

 1. Såfremt forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal denne inden for fortrydelsesfristen anmelde dette til iværksætteren ved hjælp af modelfortrydelsesformularen eller på anden entydig måde.
 2. Så hurtigt som muligt, men inden for 14 dage fra dagen efter meddelelsen omhandlet i stk. 1, skal forbrugeren returnere produktet eller udlevere det til (en autoriseret repræsentant for) iværksætteren. Dette er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren har tilbudt at afhente produktet selv. Forbrugeren har under alle omstændigheder overholdt returfristen, hvis han returnerer varen inden fortrydelsesfristens udløb.
 3. Forbrugeren returnerer produktet med alt medfølgende tilbehør, hvis det med rimelighed er muligt i original stand og emballage, og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner fra iværksætteren.
 4. Risikoen og bevisbyrden for en korrekt og rettidig udøvelse af angreretten ligger hos forbrugeren.
 5. Forbrugeren afholder de direkte omkostninger ved at returnere produktet og ikke iværksætteren.
 6. Hvis forbrugeren fortryder efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at udførelsen af ​​ydelsen eller levering af gas, vand eller elektricitet, der ikke er klargjort til salg i en begrænset mængde eller bestemt mængde, påbegyndes i fortrydelsesperioden, er forbrugeren skyldig iværksætter et beløb, der står i forhold til den del af forpligtelsen, der er opfyldt af iværksætteren på fortrydelsestidspunktet, sammenlignet med den fulde opfyldelse af forpligtelsen.
 7. Forbrugeren afholder ikke omkostninger til udførelse af tjenesteydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, der ikke er klargjort til salg i en begrænset mængde eller mængde, eller til levering af fjernvarme, hvis:
 • iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, refusion af omkostninger i tilfælde af fortrydelse eller modelformularen til fortrydelse, eller;
 • forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om påbegyndelse af udførelsen af ​​ydelsen eller levering af gas, vand, el eller fjernvarme i fortrydelsesperioden.

Forbrugeren skal ikke afholde nogen omkostninger for hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et materielle medium, hvis:

 • han ikke forud for levering udtrykkeligt har accepteret at påbegynde opfyldelse af aftalen inden udløbet af fortrydelsesfristen;
 • han ikke har erkendt, at han mister sin fortrydelsesret ved at give sit samtykke; eller
 • iværksætteren har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.

Såfremt forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, vil alle yderligere aftaler blive opløst ved lov.

Artikel 9 – Forpligtelser for iværksætteren i tilfælde af tilbagetrækning

 1. Hvis iværksætteren muliggør meddelelsen om fortrydelse fra forbrugeren elektronisk, sender han straks en bekræftelse på modtagelsen efter at have modtaget denne meddelelse.
 2. Iværksætteren refunderer alle betalinger foretaget af forbrugeren, inklusive eventuelle leveringsomkostninger opkrævet af iværksætteren for det returnerede produkt, uden forsinkelse, men inden for 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren meddeler ham tilbagetrækningen. Medmindre iværksætteren tilbyder at afhente produktet selv, kan han vente med tilbagebetaling, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren viser, at han har returneret produktet, alt efter hvad der er først.
 3. Iværksætteren bruger den samme betalingsmetode, som forbrugeren brugte til refusion, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Tilbagebetalingen er gratis for forbrugeren.
 4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmåde end den billigste standardlevering, skal iværksætteren ikke tilbagebetale meromkostningerne for den dyrere metode.

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesret

Iværksætteren kan udelukke følgende products og ydelser fra fortrydelsesretten, men kun hvis iværksætteren tydeligt har angivet dette i tilbuddet, i hvert fald i tide før aftalens indgåelse:

 1. Products eller tjenesteydelser, hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesfristen
 2. Aftaler indgået under en offentlig auktion. En offentlig auktion er defineret som en salgsmetode, hvor products, tilbydes digitalt indhold og/eller tjenester af iværksætteren til forbrugeren, der personligt er til stede eller har mulighed for at være personligt til stede på auktionen, under opsyn af en auktionsholder, og hvor den valgte budgiver er forpligtet til at købe products, digitalt indhold og/eller tjenester;
 3. Serviceaftaler efter fuld udførelse af tjenesten, men kun hvis:
 • udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke; og
 • forbrugeren har erklæret, at han mister sin fortrydelsesret, så snart iværksætteren fuldt ud har opfyldt aftalen;

Artikel 11 - Prisen

 1. I den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode er priserne på de products og/eller udbudte ydelser vil ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatser.
 2. Uanset det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde products eller tjenesteydelser med variable priser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på. Dette ansvar for udsving og det forhold, at eventuelle angivne priser er målpriser, fremgår af tilbuddet.
 3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er et resultat af lovbestemmelser eller bestemmelser.
 4. Prisstigninger fra 3 måneder efter indgåelsen af ​​aftalen er kun tilladt, hvis iværksætteren har bestemt dette og:
  • disse er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser; eller
  • forbrugeren har ret til at hæve aftalen med virkning fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
 5. Priserne angivet i tilbuddet af products eller tjenester inkluderer moms.

Artikel 12 – Overholdelse af aftale og yderligere garanti

 1. Iværksætteren garanterer, at products og/eller ydelser overholder aftalen, de i tilbuddet angivne specifikationer, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed samt de eksisterende krav på datoen for aftalens indgåelse. lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normalt brug.
 2. En yderligere garanti fra iværksætteren, dennes leverandør, producent eller importør begrænser aldrig de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren i henhold til aftalen, hvis iværksætteren har undladt at opfylde sin del af kontrakten. aftalen.
 3. Ekstra garanti betyder enhver forpligtelse for iværksætteren, dennes leverandør, importør eller producent, hvori han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad han er lovligt forpligtet til at gøre i tilfælde af, at han har undladt at opfylde sin del. af aftalen.

Artikel 13 - Levering og udførelse

 1. Iværksætteren vil udvise den største omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer vedr products og ved vurdering af ansøgninger om levering af ydelser.
 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til iværksætteren.
 3. Under iagttagelse af det anførte i artikel 4 i disse generelle betingelser, vil iværksætteren eksekvere accepterede ordrer hurtigt, dog senest inden for 30 dage, medmindre en anden leveringsperiode er aftalt. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan opfyldes eller kun delvist kan opfyldes, vil forbrugeren få besked herom senest 30 dage efter, han har afgivet ordren. I så fald har forbrugeren ret til at hæve aftalen uden omkostninger og er berettiget til en eventuel erstatning.
 4. Efter opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit refunderer iværksætteren straks det beløb, som forbrugeren har betalt.
 5. Risikoen for skade og/eller tab af products påhviler iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en på forhånd udpeget repræsentant og meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 14 – Varighed af transaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse

Aflysning:

 1. Forbrugeren kan opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som strækker sig til den almindelige levering af products (inklusive el) eller tjenester til enhver tid under hensyntagen til de aftalte afbestillingsregler og en opsigelsesfrist på højst en måned.
 2. Forbrugeren kan opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som strækker sig til den almindelige levering af products (inklusive elektricitet) eller tjenester til enhver tid mod udløbet af den faste varighed, under hensyntagen til de aftalte afbestillingsregler og en aftale. opsigelsesfrist på højst en måned.
 3. Forbrugeren kan annullere de i de foregående stykker nævnte aftaler:
  • annullere til enhver tid og ikke være begrænset til annullering på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
  • i det mindste annullere på samme måde, som de blev indgået af ham;
  • opsige altid med samme opsigelsesfrist, som iværksætteren har aftalt for sig selv.

Forlængelse:

 1. En aftale indgået for en bestemt periode og som strækker sig til den almindelige levering af products (herunder elektricitet) eller tjenester må ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
 2. Uanset det foregående stykke kan en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter løbende udbringning af dagblade og ugeblade og magasiner, stiltiende forlænges med en bestemt periode på indtil 3 måneder, hvis forbrugeren kan opsige aftalen. forlænget aftale mod forlængelsens udløb med et opsigelsesvarsel på højst en måned.
 3. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som strækker sig til den almindelige levering af products eller tjenester kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige med et varsel på højst en måned. Opsigelsesfristen er maksimalt tre måneder, hvis aftalen strækker sig til den almindelige, men mindre end én gang om måneden, udbringning af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner.
 4. En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner til introduktionsformål (prøve- eller introabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden.

Varighed:

 1. Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige aftalen efter et år med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og rimelighed taler imod opsigelse inden udløbet af den aftalte periode. dyrt.

Artikel 15 - Betaling

 1. Medmindre andet fremgår af aftalen eller yderligere betingelser, skal de skyldige beløb af forbrugeren betales senest 14 dage efter betænkningstids start, eller i mangel af betænkningstid, senest 14 dage efter aftalens indgåelse. aftalen. Ved aftale om levering af en ydelse begynder denne frist dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelse på aftalen.
 2. Ved salg products til forbrugere, kan forbrugeren aldrig forpligtes til at betale mere end 50 % forud i almindelige handelsbetingelser. Såfremt der er fastsat forudbetaling, kan forbrugeren ikke gøre nogen rettigheder gældende vedrørende udførelsen af ​​den/de pågældende ordre eller ydelse(r), før den aftalte forudbetaling er foretaget.
 3. Forbrugeren er forpligtet til straks at indberette eventuelle unøjagtigheder i betalingsoplysninger, der er givet eller oplyst til iværksætteren.
 4. Hvis forbrugeren ikke opfylder sine betalingsforpligtelser rettidigt, efter at iværksætteren har informeret ham om den forsinkede betaling, og iværksætteren har givet forbrugeren en frist på 14 dage til stadig at opfylde sine betalingsforpligtelser, hvis betaling ikke sker inden for denne 14-dages periode, skal der betales lovpligtige renter af det stadig skyldige beløb, og iværksætteren er berettiget til at opkræve de udenretslige inkassoomkostninger, som han har pådraget sig. Disse indsamlingsomkostninger udgør maksimalt: 15 % på udestående beløb op til € 2.500; 10 % på de næste 2.500 € og 5 % på de næste 5.000 € med et minimum på 40 €. Iværksætteren kan afvige fra de angivne beløb og procentsatser til fordel for forbrugeren.

Artikel 16 - Klageprocedure

 1. Iværksætteren har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og håndterer klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Klager over aftalens udførelse skal indgives fuldt og klart beskrevet til iværksætteren inden for rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.
 3. Klager indgivet til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en påregnelig længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14 dage med en kvittering for modtagelsen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. En klage over et produkt, en tjeneste eller en tjeneste fra iværksætteren kan også indgives via en klageformular på forbrugersiden på Stichting Webshop Keurmerk-webstedet (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). Klagen vil herefter blive sendt til både den pågældende iværksætter er blevet sendt til Webshop Keurmerk Fonden.
 5. Hvis klagen ikke kan løses efter gensidig aftale inden for en rimelig frist eller inden for 3 måneder efter indgivelse af klagen, opstår der en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.

Artikel 17 - Tvister

 1. Aftaler mellem den iværksætter og forbrugeren, som disse almindelige betingelser gælder, er udelukkende underlagt nederlandsk lovgivning.
 2. Tvister mellem forbrugeren og iværksætteren vedrørende indgåelse eller udførelse af aftaler vedr products og tjenester, der skal leveres eller leveres af denne iværksætter, kan indsendes af både forbrugeren og iværksætteren til Webshop-tvistudvalget, postboks 90600, 2509 LP i Haag (www.sgc.nl).
 3. En tvist vil kun blive behandlet af Tvistighedsnævnet, hvis forbrugeren først har indgivet sin klage til iværksætteren inden for rimelig tid.
 4. Senest tre måneder efter, at tvisten er opstået, skal tvisten indgives skriftligt til Tvistighedsnævnet.
 5. Hvis forbrugeren ønsker at forelægge en tvist for Tvistighedsudvalget, er iværksætteren bundet af dette valg. Hvis iværksætteren ønsker at gøre dette, skal forbrugeren senest fem uger efter skriftlig anmodning fra iværksætteren tilkendegive, om han ønsker dette, eller om han ønsker, at tvisten behandles af den kompetente domstol. Hvis iværksætteren ikke får kendskab til forbrugerens valg inden for en periode på fem uger, er iværksætteren berettiget til at indbringe tvisten for den kompetente domstol.
 6. Tvistighedsudvalget træffer sin afgørelse på de betingelser, der er fastsat i Tvistighedsudvalgets vedtægter (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Tvistighedsnævnets afgørelser træffes i form af bindende rådgivning.
 7. Tvistighedsnævnet behandler ikke en tvist eller standser behandlingen af ​​den, hvis iværksætteren har fået betalingsstandsning, er gået konkurs eller faktisk har afsluttet sin virksomhed, før en tvist er behandlet af udvalget ved retsmødet og endelig dom er blevet leveret.
 8. Hvis der ud over Webshop-tvisteudvalget også er en anden anerkendt tvistkomité eller tilknyttet Stichting Disputes Committees for Consumer Affairs (SGC) eller Financial Services Complaints Institute (Kifid) kompetent, er Stichting Disputes Committee ansvarlig for tvister, der hovedsageligt vedrører tvister vedr. metoden til fjernsalg eller levering af tjenesteydelser. Webshop Kvalitetsmærke helst autoriseret. For alle andre tvister er den anden anerkendte tvistkomité tilknyttet SGC eller Kifid.

Artikel 18 – Industrigaranti

 1. Stichting Webshop Keurmerk garanterer overholdelse af den bindende rådgivning fra Tvistighedsudvalget for Stichting Webshop Keurmerk fra sine medlemmer, medmindre medlemmet beslutter at indsende den bindende rådgivning til retten til gennemgang inden for to måneder efter, at den blev sendt. Denne garanti genoplives, hvis den bindende rådgivning er blevet stadfæstet efter gennemgang af retten, og dommen, der viser dette, er blevet endelig og endelig. Op til et maksimumbeløb på €10.000 pr. bindende rådgivning, vil dette beløb blive udbetalt til forbrugeren af ​​Stichting Webshop Keurmerk. For beløb større end €10.000 bliver pr. bindende rådgivning €10.000 udbetalt. For selvrisikoen har Stichting Webshop Keurmerk en indsats for at sikre, at medlemmet overholder den bindende rådgivning.
 2. For anvendelsen af ​​denne garanti kræves det, at forbrugeren fremsætter en skriftlig appel til Stichting Webshop Keurmerk, og at han overfører sit krav mod iværksætteren til Stichting Webshop Keurmerk. Hvis kravet mod iværksætteren beløber sig til mere end 10.000 €, tilbydes forbrugeren sit krav, for så vidt det overstiger beløbet på € 10.000,- til Webshop Keurmerk Foundation, hvorefter denne organisation lovligt vil anmode om betaling heraf i eget navn og omkostninger for forbrugeren.

Artikel 19 – Supplerende eller afvigende bestemmelser

Yderligere eller afvigende bestemmelser fra disse almindelige betingelser må ikke være til ugunst for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer.

Garanti på tøj:

Islamic clothing.nl er ansvarlig for fejl ved beklædning, der skyldes fabrikationsfejl såsom sømme, der rives i stykker efter 1 brug, uden bærerens skyld. Fejl, der under alle omstændigheder ikke er dækket af garantien, er:

 • Normal slitage på tøjet
 • Fejl forårsaget af forkert eller intensiv brug
 • Overdreven sved
 • Misfarvning af tøj
 • Pilling af tøj
 • Fejl (krympning) forårsaget af vask eller tørring
 • Fejl skyldes ydre påvirkninger, for eksempel friktion, skarpe genstande og kemiske stoffer/midler

Artikel 20 – Ændringer af de generelle vilkår og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk ændrer ikke disse generelle vilkår og betingelser uden samråd med Forbrugerforeningen.
 2. Ændringer af disse vilkår og betingelser træder først i kraft, efter at de er blevet offentliggjort på passende vis, med den forståelse, at i tilfælde af gældende ændringer i løbet af et tilbud, vil den for forbrugeren mest fordelagtige bestemmelse have forrang.

Webshop Kvalitetsmærkefondens adresse:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

Bilag I: Modelfortrydelsesformular

Model tilbagetrækning formular
(udfyld og returner kun denne formular, hvis du ønsker at fortryde aftalen)

på:

 • [navn på iværksætter]
 • [iværksætterens geografiske adresse]
 • [iværksætterens faxnummer, hvis tilgængeligt]
 • [e-mail-adresse eller elektronisk adresse på iværksætter]

Jeg/Vi* informerer dig hermed om, at jeg/Vi* accepterer vores aftale vedr

 • salg af følgende products: [produktbetegnelse]*
 • levering af følgende digitale indhold: [digital content designation]*
 • levering af følgende ydelse: [tjenestebetegnelse]*,

tilbagekalder/tilbagekalder*

Bestilt den*/modtaget den*

 • [dato for bestilling af tjenester eller kvittering for products]
 • [Navn på forbruger(e)]
 • [Forbruger(e) adresse]
 • [Underskrift af forbruger(e)] (kun når denne formular indsendes på papir)

* Slet det der ikke er gældende eller udfyld hvad der er gældende.